Prečo sa mi rosia okná?

Vymenili ste staré okná za nové, plastové. Od výberu dodávateľa až po ich realizáciu ste do nich investovali veľa energie a času. Právom očakávate, že teraz  budete mať s oknami na nejaký čas pokoj. Aj keď ste nepodcenili žiadny krok, môže nastať situácia, že okná sa budú rosiť. Čo robiť v takomto prípade?

Rosenie plastových okien

Rosenie okien je komplexný problém, ktorý môže mať viacero súvisiacich príčin. S prevahou osádzania plastových okien sa tento problém začal pripisovať práve im, hoci bezdôvodne.

Všeobecne možno povedať, že rosenie je povrchová kondenzácia vlhkosti z interiéru. Predpokladom vzniku týchto javov je teda relatívne vysoká vlhkosť vzduchu v interiéri  spoločne s nízkou teplotou stavebných konštrukcií. Kondenzácia vodnej pary na špalete a zasklení môže zapríčiniť pri súhre nepriaznivých okolností veľmi nepríjemné hygienické problémy ako vznik plestní, či rapídne zhoršenie vzduchu v miestnosti. Problematika kondenzácie vodnej pary je teda nezávislá na materiály použitých okien.

Paradoxom je, že vo väčšine prípadov je rosenie okien dôkazom ich kvality - okná dobre tesnia. Moderné okná sú tesné a nezabezpečujú požadovanú výmenu vzduchu prirodzenou infiltráciou. V dôsledku toho je vnútorné prostredie príliš vlhké. Vzduch dokáže prijať len určité množstvo vodnej pary / teplý viac, studený menej/ a  nad túto hranicu  ju už nie je schopný absorbovať. To spôsobí, že para sa vyzráža na najchladnejších plochách.

Načastejšie sa preto rosia okná v miesach so zvýšenou vlhkosťou - kuchyniach, kúpelniach, spálňakch, miestnostiach s rastlinami a pod.

Vetranie

Nesprávne vetranie, resp. jeho absencia je jednou z hlavných príčin vzniku rosenia okien. Dnešné okná vďaka svojej vysokej tesnosti nezabezpečujú samovoľné prevetrávanie ako okná v minulosti. Do popredia teda nastupuje potreba vetrania. Na trhu dnes existuje celý rad systémov zasahujúcich tak či onak do tesnenia okna za účelom infiltrácie vzduchu medzi rámom a krídlom. Gealan vyvinul  za  týmto cieľom špeciálnu  Gecco klapku, ktorá zabezpečuje výmenu vzduchu a funguje na princípe samoregulácie.

Najlepším a najúčinnejším  spôsobom vetrania je nárazové vetranie - otvoriť okná dokorán na cca 10 min. Približne toľko času trvá, kým sa vymení vzduch v miestnosti. Steny a nábytok nestihnú vychladnúť a čerstný vzduch sa rýchlo ohreje naakumulovaným teplom. Takto vetrať by sme mali niekoľkokrát za deň, najmä však pred spaním.

VlhkomerČasto používané vetranie otvorením  tzv. ventilačky je v zimnom období  najhorší možný spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, teplo uniká dlhšie. Počas dlhej doby vetrania sa ochladzujú steny miestnosti a následne sa zvyšujú náklady na vykurovanie.

Dobrým pomocníkom na zistenie stupňa vlhkosti v miestnosti je nainštalovanie jednoduchého vlhkomeru. Ak je ukazovateľ v červenom poli, znamená to, že treba vyvetrať. Inštaluje sa jednoducho nalepením na rám okna pomocou obojstanne lepiacej pásky. Vlhkomer si môžete objednať na našich predajniach , vyrába sa v bielej, karamelovej a tmavohnedej farbe.

Novostavby

Súčasný trend rýchlej výstavby predpokladá osadenie okien do hrubej stavby s cieľom "uzavrieť ju " a následnej pokračovať vo vnútorných dokončovacích prácach. Kvalitné okná nezávisle na použitom materiály sú dokonale utesnené proti nežiadúcim únikom tepla vplyvom infiltrácie. Osadením do hrubej stavby v sebe konzervujú všetku vlhkosť vznikajúcu pri dokončovacích procesoch na stavbe. Zateplením obvodového plášťa výrazne vzrastá jeho difúzny  odpor a je nutné počítať z niekoľkoročným "vysychaním stavby" do rovnovážneho stavu.

Čoraz častejšie sa stretávame s trendom umiestňovať okná do vonkajšieho líca stavby. Toto umiestnenie generujem problém kondenzácie v oblasti napojenia okna na plášť. Pokiaľ sú okná umiestnené tak, aby bolo možné detail napojenia zatepliť, problém nevzniká.

V prípade nezateplených obvodových konštrukcií  možno zjednodušene povedať, že čím je okno osadené bližšie k vnútornému lícu plášťa, tým je nebezpečenstvo vzniku kondenzáií menšie.

Rekonštrukcie

Pri rekonštrukciách spravidla osádzame moderné okná do stavby, ktorá sa nachádza v rovnovážnom vlhkostnom stave / okrem chronicky vlhkých objektov/. Problém nastáva pri osádzaní okien - spravidla sa osadia k vonkjšiemu lícu masívenho obvodového plášťa. Vhodnejším riešením je umiestnenie okien zhruba do polovice múru a zvonku detail napojenia zatepliť.

Ak sa celý obvodový múr staršieho domu vyznačuje veľmi nízkou tepelnoizolačnou schopnosťou, je nevynutné zaizolovať celú fasádu. V opačnom prípade sa na chladných miestach vyzráža vodná para, do múrov nasiakne vlhkosť a takýto múr sa stáva idelánym miestom pre vznik plesní.

Ďalšie príčiny rosenia

Vysvetľovanie a zisťovanie vzniku nadmernéh rosenia okien v konkrétnych prípadoch u zákazníka je citlivá záležitosť. Medzi najfrekventovanejšie príčiny okrem už horeuvedných patria:

  • montáž interiérových žalúzií , ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu popri skle
  • nesprávne umiestnenie záclon a závesov
  • široké vnútorné parapetné dosky
  • prerušovaný spôsob vykurovania
  • odparovače vody
  • sušenie prádla v interiéri
  • umiestnenie kvetov na vnútornej parapetnej doske
  • nepriedušné laminátové podlahy
  • nátery stien so zvýšeným obsahom latexu
  • rekonštrukčné práce s mokrými pocesmi - stierkovanie, vysprávky a pod.